Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Dienstverlening Advies & Administratiekantoor Van Camp

1) Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of met Advies & Administratiekantoor Van Camp en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Het aangaan van een overeenkomst met Advies & Administratiekantoor Van Camp voor de uitvoering van werkzaamheden, betekent automatisch dat opdrachtgever alle algemene VN voorwaarden accepteert. Uitzonderingen dienen voorafgaand aan de overeenkomst te zijn overeengekomen en schriftelijk te zijn geaccepteerd door Advies & Administratiekantoor Van Camp.
 • De algemene voorwaarden van Advies & Administratiekantoor Van Camp prevaleren boven de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever.

2) Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Advies & Administratiekantoor Van Camp gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever, schriftelijk, een akkoord geeft aan Advies & Administratiekantoor Van Camp om een opdracht uit te voeren binnen de organisatie van de Opdrachtgever.

3) Duur en beëindiging

 • Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke en aangetekende mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • In geval van een opschorting van werkzaamheden is Advies & Administratiekantoor Van Camp gerechtigd om gedurende de periode ingaande op de datum van daadwerkelijke opschorting tot het moment van de hervatting van werkzaamheden, een vergoeding te eisen gelijk aan 10% van het overeengekomen honorarium. Dit voor iedere maand dat deze situatie duurt.
 • In geval van een tussentijdse opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd, is Advies & Administratiekantoor Van Camp te allen tijde gerechtigd zijn om na beëindiging van de overeenkomst een eenmalige vergoeding te ontvangen welke gelijk is aan 2 maanden van het (laatst) overeengekomen honorarium.
 •  Advies & Administratiekantoor Van Camp heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4) Ethische verantwoordelijkheid

Advies & Administratiekantoor Van Camp zal geen ethisch onverantwoorde (deel)opdrachten uitvoeren. Zij behoudt zich het recht voor overeenkomsten te weigeren of met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, indien zulks van haar verlangd wordt. Advies & Administratiekantoor Van Camp zal indien van toepassing een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5) Ontoerekenbare tekortkomingen

 • In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Advies & Administratiekantoor Van Camp op:
  •  tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelancercontract;
  • vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 •  Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Advies & Administratiekantoor Van Camp zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Advies & Administratiekantoor Van Camp behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

6) Prijzen

 • Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Advies & Administratiekantoor Van Camp binnen de vastgelegde periode.
 • Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Advies & Administratiekantoor Van Camp gebruikelijke methoden.
 • Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Advies & Administratiekantoor Van Camp heeft het recht om tariefaanpassingen door te voeren. Deze zijn 3% of gelijk aan de van overheidswege vastgestelde indexeringscijfers ingeval deze de 3% overschrijden.

7) Betalingsvoorwaarden

 • Facturering vindt eenmaal per maand plaats.
 • Bij de eerste samenwerking zal het factuurbedrag onmiddellijk betaalbaar zijn, voor ingang van de werken.
 • Advies & Administratiekantoor Van Camp is niet verplicht om direct na uitvoering te factureren. Opdrachtgever kan zich derhalve nooit beroepen op verjaring.
 • Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Advies & Administratiekantoor Van Camp aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Advies & Administratiekantoor Van Camp zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
 • Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Advies & Administratiekantoor Van Camp binnen twee weken na factuurdatum aan Advies & Administratiekantoor Van Camp schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de inhoud van de factuur en de hoogte van het factuurbedrag.
 • In geval van een mondelinge overeenkomst is de eerste factuur tevens een bevestiging van de acceptatie door opdrachtgever van de Advies & Administratiekantoor Van Camp Algemene verkoopvoorwaarden. Bij bezwaren dient Opdrachtgever te handelen conform artikel 7.5.

8) Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten op het door Advies & Administratiekantoor Van Camp vervaardigde materiaal berusten bij Advies & Administratiekantoor Van Camp.
 • Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

9) Vertrouwelijke informatie

 • Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

10) Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 • Voor zover Advies & Administratiekantoor Van Camp bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan VN niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Advies & Administratiekantoor Van Camp of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Advies & Administratiekantoor Van Camp.
 •  Advies & Administratiekantoor Van Camp verplicht zich naar beste kunnen in te zetten voor het uitvoeren van door opdrachtgever verstrekte opdracht. Aansprakelijkheid voor enige vorm van schade van Opdrachtgever, daaronder begrepen schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst zijn uitgesloten.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

11) Wijziging van de voorwaarden

 • Advies & Administratiekantoor Van Camp behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtgever zal door VN hiervan binnen een periode van 14 dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

12) Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Advies & Administratiekantoor Van Camp en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting van ieder ander recht, het Europese of waar deze niet voorziet, het Belgische recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Hasselt (B) aanhangig worden gemaakt.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x