Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Administratiekantoor Van Camp

1. TOEPASSELIJKHEID

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP ( ondernemingsnummer BE 0679.859.241) en de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

2. OFFERTES / UITVOERING

De door ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP afgeleverde offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De door ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP aanvaarde bestellingen/opdrachten zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Het ondertekenen door de klant van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen/diensten in, én de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De bestelling verplicht de klant tot afname.

De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP niet. Bij vertraging in de uitvoering heeft men recht, noch op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De leveringstermijn van producten is afhankelijk van de leverancier. ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard.

3. PRIJS

Indien, na datum van bestelling doch voor de levering, een of meerdere elementen van de prijs een verhoging ondergaat, zelfs indien dit het gevolg is van voorzienbare omstandigheden, kan de overeengekomen prijs verhoogd worden. De nieuwe prijs zal ten laatste bij de uitvoering aan de klant meegedeeld worden. In geval van een prijsstijging

boven 10%, heeft de klant de mogelijkheid af te zien van de verkoop door melding van zijn beslissing binnen de 15 dagen na de mededeling van de prijsstijging indien en in de mate dat ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP zich zelf nog niet heeft geëngageerd tegenover haar eigen leveranciers. Een prijsverhoging kan echter nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP.

4. BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest à rato van 10%/jaar verschuldigd. Bovendien wordt bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een vergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 250, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij opdrachten waarbij met een voorschot wordt gewerkt, zullen de prestaties pas aangevat worden na ontvangst van het verschuldigde voorschot volgens de daartoe opgestelde en aan de klant overgemaakte voorschotfactuur. De verdere facturatie zal gebeuren naargelang de geleverde prestaties of gemaakte afspraken.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De volledige content op onze website en algemene communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, dit betreft zowel de logo’s, foto’s en de vormgeving als de inhoud van de teksten.

Het is de klant dan ook verboden om enige informatie te wijzigen, reproduceren of te kopiëren zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP.

Afhankelijk van het type dienstverlening hetwelk door ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP wordt verleend aan de klant, kunnen specifieke schriftelijke afspraken gemaakt worden.

6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS - GDPR

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP volgt de bepalingen zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, ook wel ‘GDPR’ genoemd.

De klant bevestigt door het ondertekenen van een offerte of overeenkomst dat ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP zijn/haar persoonsgegevens mag aanwenden voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden.

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP bevestigt de persoonsgegevens met de nodige voorzichtigheid te behandelen en nooit aan derden door te geven, behoudens in de gevallen dit strikt nodig is voor de uitoefening van haar werkzaamheden.

De klant kan op elk moment navraag doen omtrent zijn/haar persoonsgegevens, dan wel verzoeken om deze gegevens uit de database te laten verwijderen.

Voor uitgebreidere info omtrent de bescherming persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring, te vinden op onze website.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.

Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

8. ANNULATIE

Bij annulatie van de bestelling/opdracht is door de klant een schadevergoeding van 20% van de waarde van de bestelling/opdracht verschuldigd.

9. KLACHTEN

Klachten betreffende de geleverde diensten en/of de factuur moeten ons bij aangetekende brief binnen de 8 dagen na de factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van die termijn is elke klacht laattijdig. Eventuele nazichten op klachten worden onder alle voorbehoud verricht.

10. OVERMACHT

Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen , ontslaan ADMINISTRATIEKANTOOR VAN CAMP van elke verantwoordelijkheid.

11. NIETIGE BEPALING

Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt geacht te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Partijen verbinden zich ertoe om onmiddellijk een nieuwe bepaling overeen te komen, die zo nauw mogelijk aansluit met de inhoud van de nietige of onafdwingbare bepaling.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

In geval van enig geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg afdeling Hasselt bevoegd.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x